Privacy beleid

Voorwaarden en Privacy Verklaring.

Muziekvereniging OBK Driebruggen, gevestigd aan Miles Davisstraat 261, 3543 GT Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Muziekvereniging OBK Driebruggen

Miles Davisstraat 261

3543 GT Utrecht.

De Functionaris Gegevensbescherming van Muziekvereniging OBK Driebruggen is te bereiken via het e-mailadres: obk-driebruggen@live.nl of via de hierboven genoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekvereniging OBK Driebruggen verwerkt uw persoonsgegevens door uw lidmaatschap van de vereniging en-/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Leeftijd- en geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het lidmaatschap en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden/ donateurs die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: obk- driebruggen@live.nl of de hierboven genoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie en-/of zullen verder contact met u opnemen hierover.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muziekvereniging OBK Driebruggen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen herinneren aan een eventuele financiële bijdrage die u levert aan ons

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Muziekvereniging OBK Driebruggen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Muziekvereniging OBK Driebruggen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muziekvereniging OBK Driebruggen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > dertig jaar> uitnodigen voor reünie/concerten

Adres > dertig jaar > uitnodigen voor reünie/concerten

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekvereniging OBK Driebruggen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het e-mailadres: obk-driebruggen@live.nl of via de hierboven genoemde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het e-mailadres: obk-driebruggen@live.nl of naar de hierboven genoemde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u na ontvangst bezwaar via email om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Muziekvereniging OBK Driebruggen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Muziekvereniging OBK Driebruggen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muziekvereniging OBK Driebruggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres: obk-driebruggen@live.nl of via de hierboven genoemde contactgegevens.

Wanneer je 16 jaar of jonger bent hebben wij ook een handtekening van je ouders/wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Deze Voorwaarden en Privacy Verklaring zijn opgemaakt in tweevoud. Bij ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met bovenvermelde gegevens en voorwaarden.

Plaats:___________________________

Datum:____ – ____ – ________

______________________________________

Naam en handtekening

_______________________________________

Indien van node: naam en handtekening ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger.

cropped-logo-1.png

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close